Potrubárske kurzy -  energetický priemysel

Certifikát - SCC

Sicherheits Certifikat Contraktoren

IZOMETRIC- potrubárske kurzy v spolupráci s Quality Austria prináša absolventom potrubárskych kurzov, ako aj firmám, certifikované školenia pre kvalifikovaný výkon povolania v oblasti bezpečnosti pri práci – SCC školenia

 

​SCC je školenie zamerané na manažovanie bezpečnosti a ochrany pri práci pre dodávateľov. Obsahuje súbor poznatkov a požiadaviek na výkon povolania v oblastiach: 

   -  identifikácia nebezpečenstiev a hodnotenie rizík,

   -  príčiny úrazov a hlásenie úrazov,

   -  bezpečné správanie sa na pracovisku,

   -  úlohy, práva a povinnosti zamestnávateľov a zamestnancov,

   -  predpisy vzhľadom k pracovným miestam a pracovným činnostiam,

   -  núdzové opatrenia, nebezpečné látky a nebezpečný náklad,

   -  protipožiarna ochrana a ochrana pred výbuchmi,

   -  pracovné prostriedky a postupy,

   -  elektrina a žiarenie,

   -  ergonómia pracovného miesta, osobné ochranné prostriedky.

    

Uplatňovanie SCC je prostriedkom k zlepšovaniu bezpečnosti v organizáciách vykonávajúcich nebezpečné práce. Certifikát SCC zaisťuje dôveryhodnosť, že nebezpečné práce vykonávajú kompetentné organizácie s kvalifikovaným personálom, profesionálnym riadením bezpečnosti a silným vedomím bezpečnosti. Poznatky z SCC školení tak zlepšujú povedomie pracovníkov o bezpečnostných rizikách. Z tohto dôvodu zodpovedajúce vzdelanie má veľký význam pri prevencii nehôd a mimoriadnych udalostí, najmä pokiaľ sa jedná o vysoko rizikové práce.   Jednou z požiadaviek normy SCC je aj preškolenie pracovníkov, ktorí vykonávajú výkon práce u objednávateľa. Je potrebné, aby títo zamestnanci mali aj certifikát ako doklad o tom, že školením úspešne prešli. Cieľovou skupinou sa tak stávajú operatívne činný pracovníci vo všetkých profesiách (napr. robotník, kvalifikovaný pracovník, montérom, elektromnontér, zámočník, zvárač, obsluhovateľ technických zariadení)

Poznámka:

Min.počet uchádzačov na kurze:

Trvanie SCC testu: 1hod

Vydanie Certifikátu SCAN: 3 dni

Vydanie Certifikátu ORIGINÁL: do 4 týždňov

CENA: 199€ 

                       

Náš partner: